بیمه های تکمیلی طرف قرارداد با آزمایشگاه تهران طب

 1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی (SOS)
 2. بیمه پاسارگاد
 3. بیمه آسماری
 4. بیمه امید
 5. بیمه حکمت
 6. بیمه حافظ
 7. بیمه سلامت روستایی
 8. بیمه تعاون
 9. بیمه کوثر
 10. بیمه میهن
 11. بانک ملی
 12. پارسیان
 13. بیمه آرمان
 14. کارآفرین(رسا)
 15. بیمه سامان
 16. بیمه معلم
 17. بیمه ما
 18. بیمه نوین
 19. تجارت نو
 20. ایران/ایران معین
 21. آتیه سازان حافظ (رسا/ماد)
 22. مجلس شورای اسلامی
 23. بیمه دانا
 24. بیمه آسیا
 25. بیمه سینا
 26. بیمه سرمد
 27. بیمه معلم
 28. بیمه میهن
 29. بانک مرکزی
 30. بیمه البرز
 31. بانک کشاورزی
 32. بیمه رازی

بیمه های پایه طرف قرارداد با آزمایشگاه تهران طب

 1. بیمه تامین اجتمایی
 2. بیمه خدمات درمان (سلامت ایرانیان)
 3. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی